İş Akışı

 

Proje önerisi, proje yürütücüsü tarafından Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu ve ekleriyle birlikte Proje Yönetim Ofisine sunulur.


Proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla Proje Yönetim Ofisi tarafından ön değerlendirmeye alınır.

Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Komisyon Başkanı tarafından BAP Komisyonunun değerlendirmesine sunulur.


Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak komisyon tarafından doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri komisyon tarafından belirlenen hakemlere BAP Hakem Değerlendirme Formu ile birlikte gönderilir.


Komisyon, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

Komisyon, değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan yardım isteyebilir.


Değerlendirme yapacak üniversite içinden veya dışından danışman öğretim üyeleri proje önerisini değerlendirir ve raporunu BAP Komisyonuna sunar.


BAP Komisyonu tarafından uygun bulunan projeler, Rektörlük aracılığı ile Mütevelli Heyet onayına sunulur ve onaylanan projeler için uygulama sürecine geçilir.


Desteklenmesine karar verilen projeler için Komisyon Başkanı ile projelerin yürütücüleri arasında Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi imzalanır.

Sözleşmenin imzalandığı tarih proje başlama tarihi olarak kabul edilir.


Ara Rapor; Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları BAP Ara Dönem İzleme Formu ile sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde BAP Komisyonuna sunmakla yükümlüdür.

Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir.


Sonuç Raporu; Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde araştırma sonuçlarını içeren BAP Proje Sonuç Raporu Formuna uygun olarak hazırlanmış proje sonuç raporunu, tez projesi yürütücüsü ise tezin elektronik ortamdaki nüshasını BAP Komisyonuna sunar.


BAP Komisyonuna sunulan sonuç raporları BAP Proje Sonuç Raporu Değerlendirme Formu uyarınca değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız